The five precepts (ศีลห้า – sĕen hâ)

1. Do not kill.
เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งปวง
wáyn jàak gaan kâa sàt dtàt chee-wít táng bpuang
2. Do not steal.
เว้นจากการลักทรัพย์
wáyn jàak gaan-lák-sáp
3. Do not be unfaithful to your spouse.
เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
wáyn jàak gaan bprà-préut pìt nai gaam
4. Do not lie.
เว้นจากการพูดเท็จ
wáyn jàak gaan pôot-tét
5. Do not take drugs or drink alcohol.
เว้นจากการดื่มน้ำเมา หรือของมึนเมาทั้งหลาย
wáyn jàak gaan dèum náam mao

Comments are closed.